ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ||                 ॐ त्रियम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षिय मामृतात् ||                 ऊँ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, गोविन्दाये नमो नमः ||                

Musical Group

Managing Director of Musical Group

Ms. Ragini Chaturvedi
Contact: +91 9754192548, +91 9575012660

Head

Shri Mayank Sharma (Barwani Group, MP)
Contact: +919584081866

Shri Vimlesh Pandey (Shahdol Group MP)
Contact: +919301490363