ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ||                 ॐ त्रियम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षिय मामृतात् ||                 ऊँ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, गोविन्दाये नमो नमः ||                

Publications By Guruji

Vastavikta Ka Abhash

This book is wriiten to help students and youg generation to proceed in the right direction to get success in personal and professional life.

Bhajanamrat

Bhajanamrat is the collection of bhajans written by Shri Guruji.

Prarthana

Prarthana is important to every human beings life to purify sole and connect to the spritual energy and God.